کارشناس آزمایشگاه وزیکول‌های برون سلولی


  • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا نظری

  • پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه وزیکول‌های برون سلولی

  • آدرس ایمیل: Nazari2363@yahoo.com

Nazari

عبدالرضا نظری در سال 1386 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه رازی کرمانشاه و در سال 1390 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته بیوشیمی دریافت نمود و در سال 1390 به پژوهشگاه رویان پیوست. از سال 1390 تا 1395 به عنوان سوپروایزر کلین روم پوست مرکز سلول درمانی گروه طب بازساختی سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان و  از سال 1395 تاکنون به عنوان کارشناس آزمایشگاه وزیکول های برون سلولی مرکز ATMP مشغول به فعالیت می باشد.

– Ehsan Taghiabadi, Parvaneh Mohammadi, Nasser Aghdami, Nasrin Falah, Zahra Orouji, Abdoreza Nazari, Saeed Shafieyan, “Treatment of Hypertrophic Scar in Human with Autologous Transplantation of Cultured Keratinocytes and Fibroblasts along with Fibrin Glue”, Cell Journal (Yakhteh), Vol. 17, No. 1, 2015.

– Elham Golezar, Hamid Mahdiuni & Abdoreza Nazari. “Antioxidant Activity Measurements in the Aerial Parts of Ferulago angulata, Traditional Food Additives in Iran, by Different Assay Methods.”, Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 79, No. 900, 2017.

Abdoreza Nazari, Elham Golezar, & Hamid Mahdiuni. “Antioxidant activity of the Ferula gummosa Boiss’ aerial parts: measurement based on different assay methods.” J Rep Pharma Sci 2019;8:61-7.

– Amir Bajouri, Zahra Orouji, Ehsan Taghiabadi, Abdoreza Nazari, Nasrin Fallah, Parvaneh Mohammadi, Atefeh Shahbazi, Aslan Fanni, Zahra Jouyandeh, Ahad Alizadeh, and Nasser Aghdami, Saeed Shafieyan. “A Single-Arm Open-Label Phase III Clinical Trial of Autologous Fibroblast Transplantation for Facial Contour Deformities; 3-Year Follow-Up.”, Cell Journal (Yakhteh), Vol. 22, No. 1, 2018.