سرپرست Exosome


  • نام و نام خانوادگی: فائزه شکری

  • پست سازمانی: سرپرست تیم وزیکول‌های برون سلولی

  • آدرس ایمیل: Faezehshekari@gmail.com

Shekari

دکتر فائزه شکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان است. او در سال ۱۳۸۳ در مقطع کارشناسی با عنوان رتبه برتر و در سال ۱۳۸۵ در مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه تهران فارع التحصیل شد و بلافاصله فعالیت خود را به عنوان پژوهشگر در پژوهشگاه رویان آغاز کرد. وی اولین پروژه بین المللی خود را در راستای پروتئومیکس پروتئین‌های غشائی بخش میکروزمال کبد موش انجام داد. ایشان در سال ۱۳۸۸ به عنوان دانشجوی دکتری زیست شناسی تکوینی دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری پژوهشگاه رویان پذیرفته شدند. پایان‌نامه دکتری ایشان بخشی از یک پروژه بین‌المللی به عنوان پروتئومیکس غشایی سلول بنیادی جنینی انسانی بود که با همکاری پژوهشگاه رویان و آکادمیا سینیکای تایوان به انجام رسید. او بعد از اتمام مقطع دکتری در سال ۱۳۹۴، به عنوان مسئول گروه وزیکول‌های برون سلولی دپارتمان سلول‌های بنیادی به فعالیت خود ادامه داد.

– Shekari F, Taei A, Pan TL, Wang PW, Baharvand H, Salekdeh GH. “Identification of cytoplasmic and membrane-associated complexes in human embryonic stem cells using blue native PAGE.” Mol Biosyst. 2011 Sep;7(9):2688-701. doi: 10.1039/c1mb05135k. Epub 2011 Jul 5. PubMed PMID: 21727978

– Shekari F, Baharvand H, Salekdeh GH. “Organellar proteomics of embryonic stem cells.” Adv Protein Chem Struct Biol. 2014;95:215-30. doi: 10.1016/B978-0-12-800453-1.00007-5. PubMed PMID: 24985774

– Hashemi A, Gharechahi J, Nematzadeh G, Shekari F, Hosseini SA, Salekdeh GH. “Two-dimensiona blue native/SDS-PAGE analysis of whole cell lysate protein complexes of rice in response to salt stress.” J Plant Physiol. 2016 Aug 1;200:90-101. doi: 10.1016/j.jplph.2016.05.023. Epub 2016 Jun 22, PubMed PMID: 27362847

– Shekari F, Nezari H, Larijani MR, Han CL, Baharvand H, Chen YJ, Salekdeh GH. “ Proteome analysis of human embryonic stem cells organelles.” J Proteomics. 2017 Apr 20. pii: S1874-3919(17)30143-4. doi: 10.1016/j.jprot.2017.04.017. PubMed PMID: 28435121

– Shekari F, Nezari H, Chen YJ, Baharvand H, Hosseini Salekdeh G. “Data for whole and mitochondrial proteome of human embryonic stem cells.” Data Brief2017 Jun. 12-13; 371-376 doi: 10.1016/j.dib.2017.05.036. eCollection 2017 Aug. PubMed PMID : 28664172

– Weldemariam, M.; Han, C.-L.; Shekari, F.; Kitata, R. B.; Chuang, C.-Y.; Hsu, W.-T.; Kuo, H Choong, W.-K.; Sung, T.-Y.; He, F.-C.; Chung, M. C. M.; Salekdeh, G. H.; Chen, Y.-J., Subcellular Proteome Landscape of Human Embryonic Stem Cells Revealed Missing Membrane Proteins., Journal of Proteome Research 2018, Sep 24. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00407

– M Soleymani-Goloujeh, S Saberi, F Shekari . “Extracellular Vesicles in Regenerative Medicine, a Brief Review.” Modern Medical Laboratory Journal, 2018

– Shekari F, Han CL, Lee J, Mirzaei M, Gupta V, Haynes PA, lee BH, Baharvand H, Chen YJ, Hosseini Salekdeh G. Surface markers of Human Embryonic Stem Cells: a meta-analysis of membrane proteomics reports” Expert Review of Proteomics, 2018, 2018 Nov;15(11):911-922

– Therry C, Witwer K, et al. “Minimal Information for Studies of Extracellular Vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines“ Journal of Extracellular Vesicles, 2018, 7:1