کارشناس فرآوری جزایر پانکراس انسانی


  • نام و نام خانوادگی: مائده موذن چی

  • پست سازمانی: کارشناس فرآوری جزایر پانکراس انسانی

  • آدرس ایمیل: moazenchi@gmail.com

moazenchi

مائده موذن چی از پژوهشگران پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1386 مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و در سال 1391 مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی در رشته میکروبیولوژی دریافت نمود. وی در سال 1389 جهت انجام پروزه دانشجویی به گروه ژنتیک پژوهشکده تولید مثل پژوهشگاه رویان پیوست. او از سال 1395 به عنوان پژوهشگرگروه سلول های بتا و دیابت پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی مشغول به فعالیت در این حوزه می باشد. ایشان از بدو ورود به این گروه پژوهشی اقدام به راه اندازی و توسعه آزمایشگاه فراوری جزایر حیوانی و نیز نگارش و تدوین دستورالعمل های اجرایی استاندارد مربوط به این حوزه نمود. همچنین مشارکت و همکاری در راه اندازی آزمایشگاه فراوری جزایر انسانی و نگارش مستدات مربوطه از دیگر فعالیت های ایشان می باشد. او همچنین در طراحی و انجام کارآزمایی‌های بالینی فاز یک و دو در زمینه سلول درمانی دیابت نوع یک، راه اندازی و انجام تست های کنترل کیفی اختصاصی جزایر موشی و انسانی، انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان مشارکت داشته است.
از دیگر فعالیت های وی می توان به همکاری در نگارش و تدوین راهنماهای محصولات سلولی سازمان غذا و داروی ایران اشاره کرد.

  • Maedeh Moazenchi, Anavasadat Sadr Hashemi Nejad, Mahmoud Izadi, Maede Khalaj, Zakieh Samsonchi, Pouya Tavakol Rad, Payam Amini, Hossein Baharvand, Yaser Tahamtani, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, “Practical know-how for improvement of rat pancreatic islet isolation procedure”, Diabetes Research and Clinical Practice, 2019.
  • Zhila Izadi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Jamshid Hadjati, Mahdi Habibi-Anbouhi, Mohammad Hossein Ghanian, Hamid Sadeghi-Abandansari, Mohammad Kazemi Ashtiani, Zakieh Samsonchi, Mohammad Raoufi, Maedeh Moazenchi, Mahmoud Izadi, Anava Sadat Sadr Hashemi Nejad, Haideh Namdari, Yaser Tahamtani, Seyed Nasser Ostad, Hamid Akbari-Javar, Hossein Baharvand,“Tolerance Induction by Surface Immobilization of Jagged-1 for Immunoprotection of Pancreatic Islets”, Biomaterials, 182, 191-201, 2018.
  • Maedeh Moazenchi, Mehdi Totonchi, Reza Salman Yazdi, Kaveh Haratian, Mohammad Ali Mohseni Meybodi, Mona Ahmadi Panah, Mohammad Chehrazi, Anahita Mohseni Meybodi, “The impact of Chlamydia trachomatis infection on sperm parameters and male fertility: A comprehensive study”, International Journal of STD & AIDS, 29(5), April 2018.

 

  • Poster presentations:

F. Karami, M Ayaari, M. Moazenchi, M. Basiri, et al., “Royandiaherb 1092 promotes proliferation in pancreatic derived islet cells” 7th National Congress Medicinal Plants, Shiraz, Iran, 2018.

M. Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, Y. Tahamtani, et al., “Mesenchymal Stem Cell Therapy for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.

A. Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, M. Izadi, Y. Tahamtani, et al., “Clinical Islet Transplantation for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.

M. Moazenchi, M. Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Khalaj, et al., “Rat strain selection for establishment of the Royan Institute Animal Islet Processing Facility”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.

K. Haratian, M. Moazenchi, R. Salman Yazdi, M. Totonchi, et al., “The impact of Human papillomavirus and chlamydia trachomatis co-infection on DNA fragmentation index and sperm parameters in Iranian infertile men” European human Genetics Conference 2016 -ESHG2016, Barcelona, Spain, 2016.

M. Ahmadipanah, H. Hosseinifar, M. Sabbaghian, M. Moazenchi, et al., “Chlamydia Trachomatis Can Increase Sperm DNA Fragmentation in Infertile Men”15th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran, 2014.

M. Moazenchi, M. Totonchi, U. Asadpor, R. Salman Yazdi, et al., “Association Study of MICA*008 Gene Polymorphism with Chlamydia Trachomatis Infection in Infertile Men Refer to Royan Institute” 14th Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran, 2013.

M. Moazenchi, M. Totonchi, U. Asadpor, R. Salman Yazdi, et al., “The prevalence of Chlamydia Trachomatis infection in infertile men with abnormal sperm parameters referred to Royan Institute” 5th Yazd International Congress and Student Award in Reproductive Medicine, Yazd, Iran, 2013.

M. Moazenchi, M. Totonchi, U. Asadpor, R. Salman Yazdi, et al., “MICA*008 Allele: A genetic predisposition for resistance against Chlamydia trachomatis infection” 5th Iranian Congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, 2013.