کارشناس تولید محصولات پوستی


  • نام و نام خانوادگی: راحله اقدمی

  • پست سازمانی: کارشناس تولید محصولات پوستی

  • آدرس ایمیل:

ttt1

راحله اقدمی کارشناس سلولی آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان است. وی در سال 1390 مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه شهید مدنی تبریز و در سال 1392 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از همین دانشگاه دریافت نمود. وی در سال 1394 به عنوان پژوهشگر گروه پوست و مو به این پژوهشگاه پیوست. هم اکنون انجام تستهای مربوطه جهت کنترل کیفیت سلول­ها بر عهده وی است.

  1. Mohammadi P, Nilforoushzadeh M.A, Kass Youssef K, Sharifi-Zarchi A, Moradi S, Khosravani P, Aghdami R, Taheri P, Hosseini-Salekdeh G, Baharvand H , Aghdami N. “Distinct MicroRNA Signatures Associated with Human Normal and Androgenic Alopecia Hair Follicular Cells” (submitted).
  2. Orouji Z, Bajouri A, MahshidGhasemi M, Mohammadi P, Fallah N, Shahbazi A, Rezvani M, Vaezirad F, Khalajasadi Z, Alizadeh A, Taghiabadi E, Dashtbozorgi S, Aghdami R, Hosseini SE, Bahahrvand H, Shafieyan S, Aghdami N. “A single-arm open-label clinical trial of autologous epidermal cell transplantation for stable vitiligo: A 30-month follow-up”, Journal of dermatological science, 2018, PMID: 29103774.
  3. Doustdar F, Aghdami R, Mehrnejad F, Chaparzadeh N. “Interaction of Antimicrobial Peptide Pardaxin with DPPC ‎Bilayers by Molecular Dynamics Simulation”, Biotechnology Tarbiat Modares University, 2018.
  4. Jafari M, Mehrnejad F, Aghdami R, Chaparzadeh N, Razaghi Moghadam Kashani Z, and Doustdar F. “Identification of the Crucial Residues in the Early Insertion of Pardaxin into Different Phospholipid Bilayers”, Journal of chemical information and modeling, 2017, PMID: 28301157.