کارشناس واحد میکروبی


  • نام و نام خانوادگی: محمدعلی محسنی میبدی

  • پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی

  • آدرس ایمیل: Alimohseni6154@gmail.com

Mohseni

محمدعلی محسنی میبدی مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی با گرایش میکروبیولوژی را از دانشگاه اراک و کارشناسی ارشد میکروبیولوژی را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان اخذ نمود. ایشان از سال 1390 در بانک خون عمومی پژوهشگاه رویان استخدام و پس از یک سال به واحد میکروب‌شناسی گروه پزشکی بازساختی پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان منتقل گردیدند و به مدت 6 سال در این واحد مشغول به خدمات در زمینه‌ تست‌های استریلیتی، اندوتوکسین و پایش میکروبی اتاق‌های تمیز بودند. وی در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و عضو تیم ATMP است.

– Moazenchi M, Totonchi M, Salman Yazdi R, Hratian K, Mohseni Meybodi MA, Ahmadi Panah M, et al. “The impact of Chlamydia trachomatis infection on sperm parameters and male fertility: A comprehensive study.”, International journal of STD & AIDS, 2017.

– Mohseni Meybodi MA, Rahnama M, Shapuri R, “A new conjugated vaccine made by oligo polysaccharide of Salmonella Paratyphi A and Diphtheria Toxoid can increase antibody IgG, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3.”, 2nd Iranian congress on medical bacteriology, Tehran, Iran, October 2-4, 2013.

– Moazenchi M., Totonchi M., Salman Yazdi R., Asadpor U., Mohseni Meybodi MA., Ahmadipanah M., Hoseinifar H., Sadighi Gilani MA. Gourabi H., Mohseni Meybodi A., “MICA*008 allele: A genetic predisposition for resistance against Chlamydia trachomatis infection.”, 7th International Iranian Congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, October 19-21, 2013.

– Mohseni Meybodi MA, Rahnama M, Shapuri R, “A new conjugated vaccine made by oligo polysaccharide of Salmonella Paratyphi A and Diphtheria Toxoid can increase antibody IgM, IgA.”, 7th International Iranian Congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, October 19-21, 2013.

– Mohseni Meybodi MA, Haratian K, “Buthionine suloximine activity profile in inhibiting the cytopathic effects and apoptosis induced by infection with AIK-HDC strain of Measles Virus”, 1st Iranian congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, May 2007.