کارشناس تولید MSC


 • نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسی کاکرودی

 • پست سازمانی: کارشناس تولید سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC)

 • آدرس ایمیل: Kakroodi26@gmail.com

Abbasi

فاطمه عباسی کاکرودی در سال 1385 مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه تهران و در سال 1389 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دریافت نمود.  وی در سال 1391 به گروه پزشکی بازساختی و سلول درمانی پژوهشگاه رویان ملحق شد.و هم اکنون کارشناس  تولید مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان است.

زمینه فعالیت و همکاری وی در طرح های کلینیکال ترایال، سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، سلولهای بنیادی مشتق از غضروف، سلولهای پیش ساز عضله، سلولهای پیش ساز عضله قلبی، سلولهای مزانشیمی کلونال و ایجاد بانک سلولی مزانشیمی کلونال مشتق از مغز استخوان در شرایط استاندارد GMP و نیز آماده سازی PL جهت استفاده در محیطهای کشت طرح های تحقیقاتی بوده است.

 1. Shadmanfar S, Labibzadeh N, Emadedin M, Jaroughi N, Azimian V, Mardpour S, Kakroodi FA, Bolurieh T, Hosseini SE, Chehrazi M, Niknejadi M, Baharvand H, Gharibdoost F, Aghdami N. Intra-articular knee implantation of autologous bone marrow-derived mesenchymal stromal cells in rheumatoid arthritis patients with knee involvement: Results of a randomized, triple-blind, placebo-controlled phase 1/2 clinical trial. Cytotherapy. 2018
 2. Atieh Makhlough. Soroosh Shekarchian. Reza Moghadasali, Behzad Einollahi, MonaDastgheib, Ghasem Janbabaee, Seyedeh Esmat Hosseini, Nasrin Falah, Fateme Abbasi, HosseinBaharvand, NasserAghdami, Bone marrow–mesenchymal stromal cell infusion in patients with chronic kidney disease: A safety study with 18 months of follow-up. 2018
 3. Seyed Massood Nabavi, Leila Arab, Neda Jarooghi, Tina Bolurieh, Fatemeh Abbasi, Soura Mardpour, Vajihe Azimyian, Fatemeh Moeininia, Saman Maroufizadeh, M.Sc, Leila Sanjari, Seyedeh Esmat Hosseini, Safety, Feasibility of Intravenous and Intrathecal Injection of Autologous Bone Marrow Derived Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: An Open Label Phase I Clinical Trial. Cell Journal (Yakhteh). 2018
 4. Sadaf Vahdat, Fateme Abbasi, Vajiheh Azimian, Tina Bolurieh, Neda Jaroughi, Soura Mardpour, Ahmad Amin, Hoda Madani, Nasser Aghdami*. Optimization of Animal Sera-Free Culture Condition for Generation and Expansion of Human Cardiosphere-Derived Cells. J.of Applied Tissue Engineering. 2018
 5. Saeideh Ebrahimkhani & Ali Mohammad Asgharian & Babak Nourinaier & Khadijeh Ebrahimkhani & Nasrin Vali & Fatemeh Abbasi & Mohammad Reza Zali. Association of GSTM1, GSTT1, GSTP1 and CYP2E1 Single Nucleotide Polymorphisms with Colorectal Cancer in Iran. Pathol. Oncol. Res. 2012
 6. Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, A. Rabbani, F. Kompani, A. Hedayati Asl .F. Abbasi, N. Jaroughi , M. Mohseni Meybodi , S. Masoumi , E. Hosseini , A. Setoodeh , F. Abbasi , R. Navabi , E. Hajizadeh Saffar, *, H. Baharvand. Mesenchymal Stem Cells Transplantation in newly diagnosed type-1 diabetes patients:a phase I/II Randomized Controlled trial. Abstracts / Cytotherapy 22 S26-S186. 2020
 7. Mohammad Pakzad, Fatemeh Abbasi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Seyedeh Nafiseh Hassani, Hossein Baharvand. Manufacturing of allogeneic GMP-compliant cell bank from human bone marrow-derived clonal mesenchymal stromal cells for clinical applications. Abstracts / 15th on stem cell biology and technology Ps-71/Royan Institute.2019
 8. Pakzad, F. Abbasi, A. Samadian, E. Hajizadeh Saffar, S. Hassani, H. Baharvand. Optimization of GMP-compatible biobanking  of   allogeneic bone marrow – derived  clonal mesenchymal stromal cells for cell therapy applications. Abstracts / Cytotherapy 23 S17-S207.2021
 1. فاطمه عباسی کاکرودی، دکتر محمد حسین صنعتی، رقیه حبیبی، نادر چاپارزاده، دکتر حمید گورابی. بررسی ارتباط میان چند شکلی VNTR از اینترون چهارم و چندشکلی T:G اگزون هفتم از ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و سقط مکرر در زنان مبتلا مرجعه کننده به مرکز درمانی رویان، ژنتیک نوین، پاییز 1390