کارشناس تولید RPE


  • نام و نام خانوادگی: ندا جروقی

  • پست سازمانی: کارشناس تولید RPE

  • آدرس ایمیل: bluebox7777@gmail.com

Jaroughi

ندا جروقی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال در رشته زیست شناسی علوم جانوری اخذ نمود. وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی تکوینی دانشگاه تهران است. ایشان سابقه تدریس در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد و پیام نور را دارند. و بیش از 6 سال به عنوان کارشناس آزمایشگاه در کلین روم دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان مشغول به کار بود و هم اکنون نیز پژوهشگر بخش تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسانی به سلول‌های رنگدانه دار شبکیه و عضو تیم ATMP است.

1- Intra-articular implantation of autologous bone marrow derivedmesenchymal stromal cells to treat knee osteoarthritis: a randomized,triple-blind, placebo-controlled phase 1/2 clinical trial

Shadmanfar S, Labibzadeh N, Emadedin M, Jaroughi N, Azimian V, Mardpour S, Kakroodi FA, Bolurieh T, Hosseini SE, Chehrazi M, Niknejadi M, Baharvand H, Gharibdoost F, Aghdami N. Cytotherapy. 2018 Apr;20(4):499-506.

2- Systemic Infusion of Autologous Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Peritoneal Dialysis Patients: Feasibility and Safety. Alatab S, Shekarchian S, Najafi I, Moghadasali R, Ahmadbeigi N, Pourmand MR, Bolurieh T, Jaroughi N, Pourmand G, Aghdami N. Cell J. 2019 Jan;20(4):483-495

3- Intra-articular knee implantation of autologous bone marrow–derived mesenchymal stromal cells in rheumatoid arthritis patients with knee involvement: Results of a randomized, triple-blind, placebo-controlled phase 1/2 clinical trial. Shadmanfar S, Labibzadeh N, Emadedin M, Jaroughi N, Azimian V, Mardpour S, Kakroodi FA, Bolurieh T, Hosseini SE, Chehrazi M, Niknejadi M, Baharvand H, Gharibdoost F, Aghdami N. Cytotherapy. 2018 Apr;20(4):499-506.

4- Systemic Infusion of Autologous Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Peritoneal Dialysis Patients: Feasibility and Safety. Alatab S, Shekarchian S, Najafi I, Moghadasali R, Ahmadbeigi N, Pourmand MR, Bolurieh T, Jaroughi N, Pourmand G, Aghdami N. Cell J. 2019 Jan;20(4):483-495.

5- Intravitreal Injection of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in Patients with Advanced Retinitis Pigmentosa; a Safety Study. Satarian L, Nourinia R, Safi S, Kanavi MR, Jarughi N, Daftarian N, Arab L, Aghdami N4, Ahmadieh H, Baharvand H. J Ophthalmic Vis Res. 2017 Jan-Mar;12(1):58-64.

6- Safety and tolerability of autologous bone marrow mesenchymal stromal cells in ADPKD patients. Makhlough A, Shekarchian S, Moghadasali R,3, Einollahi B, Hosseini SE, Jaroughi N, Bolurieh T, Baharvand H, Aghdami N. Stem Cell Res Ther. 2017 May 23;8(1):116.

7- Effect of autologous muscle-derived cells in the treatment of urinary incontinence in female patients with intrinsic sphincter deficiency and epispadias: A prospective study. Sharifiaghdas F, Tajalli F, Taheri M, Naji M, Moghadasali R, Aghdami N, Baharvand H, Azimian V, Jaroughi N. Int J Urol. 2016 Jul;23(7):581-6.

8- Repeated Intraportal Injection of Mesenchymal Stem Cells in Combination with Pioglitazone in Patients with Compensated Cirrhosis: A clinical report of two cases. Vosough M, Moossavi S, Mardpour S, Akhlaghpoor S, Azimian V, Jarughi N, Hosseini SE, Ashrafi M, Nikfam S, Aghdami N, Malekzadeh R, Mohamadnejad M, Baharvand H. Arch Iran Med. 2016 Feb;19(2):131-6.

9- Intraportal Infusion of Bone Marrow Mononuclear or CD133+ Cells in Patients With Decompensated Cirrhosis: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Mohamadnejad M, Vosough M, Moossavi S, Nikfam S, Mardpour S, Akhlaghpoor S, Ashrafi M, Azimian V, Jarughi N, Hosseini SE, Moeininia F, Bagheri M, Sharafkhah M, Aghdami N, Malekzadeh R, Baharvand H. Stem Cells Transl Med. 2016 Jan;5(1):87-94.