کارشناس انبار GMP


  • نام و نام خانوادگی: سیامک رضائیانی

  • پست سازمانی: کارشناس انبار GMP

  • آدرس ایمیل: siamak.cytology@gmail.com

Rezaeiani

سیامک رضائیانی کارشناس تمام وقت پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1385 از دانشگاه ارومیه اخذ نمود و در سال 1390 در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی از دانشگاه امام حسین (ع) فارغ التحصیل گردید. ایشان از سال 1390 به جمع پژوهشگران پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان پیوست و از آن زمان در گروه‌های مختلف پژوهشی زیر نظر پروفسور حسین بهاروند به فعالیت پرداخته است. وی هم اکنون در گروه قلب و عروق و همچنین گروه پروتئین‌های نوترکیب پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان مشغول فعالیت‌های پژوهشی است. او علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری علوم سلولی کاربردی در پژوهشگاه رویان و عضو تیم ATMP است. ایشان مسئولیت پیاده‌سازی الزامات Good Storage Practice را در انبار ATMP بر عهده دارند.

– An Easy and Fast Method for production of Chinese Hamster Ovary Cell Line Expressing and Secreting Human Recombinant Activin A,Hassan Rassouli, Ali Sayadmanesh, Siamak Rezaeiani, Zahra Ghezelayagh, Mohammad Reza Gharaati, Yaser Tahamtani,. Cell Journal ,.2020

– Evaluation of a New Method for Biological Activity Analysis of Recombinant Human Parathyroid Hormone-Related Protein, Davood Nasrabadi, Siamak Rezaeiani, Ali Sayadmanesh, Mohammad Reza Gharaati, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Aliakbar Shabani,. J of Middle East Journal of Rehabilitation and Health, 2019

– Inclusion Body Expression and Refolding of Recombinant Bone Morphogenetic Protein-2, Davood Nasrabadi, Siamak Rezaeiani , Ali Sayadmanesh , Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Aliakbar Shaban,. J of Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 2018

– Improved protocol for Chondrogenic differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells-effect of PTHrP and FGF-2 on TGFβ1/BMP2-induced chondrocytes hypertrophy, Davood Nasrabadi, Siamak Rezaeiani, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Aliakbar Shabani,. J of Stem Cell Reviews and Reports ,. 2018

– Production and functional characterization of human insulin-like growth factor 1, S Taleahmad, S Rezaeiani, M Naghavi, MR Gharaati … J of Progress in Biological Sciences, 2017

– Cloning, expression, and functional characterization of in-house prepared human leukemia inhibitory factor, Hassan Rassouli, Shiva Nemati, Siamak Rezaeiani, Ali Sayadmanesh, Mohammad Reza Gharaati, Ghasem Hosseini Salekdeh, Hossein Baharvand, Hamid Gourabi,. J of cell Journal ,.2013

– CLONING AND EXPRESSION OF CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE B BINDING DOMAIN E. COLI, Siamak Rezaeiani, Hossein Honari, Abbas Hajizade, Babak Barati, Firoz Ebrahimi – J of Urmia University of Medical Sciences, 2014