Flow Cytomery Laboratory

در این آزمایشگاه با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری، سلول‌های رنگ‌آمیزی شده (به وسیله آنتی بادی‌ها و یا رنگ‌های فلورسنتی ) در یک جریان سیال قرار گرفته و به صورت تک تک از مقابل پرتوی نوری (لیزر) عبور می‌کنند. پرتوهای پراکنده شده پیش از رسیدن به آشکارسازها از طریق فیلترها و آیینه ها در جهت صحیح هدایت و سپس به آشکار ساز ها می‌رسند.
این آشکارسازها، سیگنال‌های نوری را به سیگنال‌های الکتریکی متناسب با نور جمع‌آوری شده، تبدیل می‌کنند. پراکنش نور در زاویه‌های مختلف می‌تواند سلول‌ها را بر اساس تفاوت در اندازه و گرانولاریتی از هم متمایز کند. از طرف دیگر، نشر رنگ فلورسنس از سلول‌ها می‌تواند نشان‌دهنده میزان اتصال آنتی‌بادی‌ها به پروتئین هدف یا شاخص مورد بررسی باشد.

چشم انداز ما برای این آزمایشگاه ارائه خدمات تحقیقاتی و کلینیکی در زمینه فلوسایتومتری است.

دستگاه BDFACS CantoII

این دستگاه با دو لیزر آبی و قرمز و 6 دتکتور، طیف وسیعی از رنگهای فلورسنت را شناسایی می‌کند. داده‌‌های خام به صورت فایل FSC3.0 وFSC2.0  قابل ذخیره می‌باشد.

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه فلوسایتومتری:

  • رنگ آمیزی سطح سلولی
  • رنگ آمیزی داخل سلولی
  • چرخه سلولی
  • بررسی بیانGFP
  • بررسی آپوپتوز
  • بررسی زنده مانی سلول