Molecular Laboratory

امروزه با توجه به گسترش استفاده از محصولات سلولی در روند درمان، تکنیک­ های مولکولی به عنوان روشی تکمیلی و ابزاری قدرتمند به منظور تعیین هویت سلولی، از اهمیت ویژه­ ای برخوردار هستند. در آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی با استفاده از ارزیابی بیان ژن در سطح mRNA به روش qRT-PCR، هویت سلول­ های مورد استفاده در فرآیند درمان و پزشکی بازساختی تعیین و تایید می­ گردد. همچنین تست استریلیتی به روش qPCR  به منظور بررسی وجود یا عدم وجود حدود 30 گونه از مایکوپلاسما در مواد خام، مواد اولیه، محصولات بینابینی و محصولات نهایی انجام می ­شود. از مهمترین تجهیزات موجود در این آزمایشگاه می ­توان به هود شیمیایی، هود لامینار، سانتریفیوژ، ترموسایکلر و سیستم Real Time PCR اشاره نمود. خدمات زیر در این آزمایشگاه ارائه می گردند:

  • استخراج RNA  از سلول‌ها و بافت‌ها
  • بررسی خلوص RNA
  • ساخت cDNA
  • بررسی بیان ژن به روش کمی با استفاده از تکنیک qRT-PCR
  • آزمایش کیفی تشخیص مایکوپلاسما در محیط کشت سلولی
  • آزمایش کمی تشخیص مایکوپلاسما در محیط کشت سلولی