Proteomics-Exosome Laboratory

در آزمایشگاه ارزیابی بیان پروتئین با روش وسترن بلاتینگ از انواع منابع مختلف از جمله سلول، بافت و اگزوزوم‌های ترشحی با روش‌های مختلف استخراج پروتئین انجام می‌شود. نوع روش استخراج بسته به منبع اولیه می‌تواند تغییر کند. سپس میزان پروتئین استخراج شده با روش BCA یا Bradford تخمین زده می‌شود و الگوی بیانی آن با استفاده از الکتروفورز روی ژل SDS-PAGE و رنگ آمیزی آشکار می‌گردد. در صورت تایید کیفیت پروتئین استخراج شده، بلاتینگ با دو روش semi-dry و wet-transfer (بسته به نوع مارکر مورد بررسی) انجام و پروتئین‌ها به غشاء PVDF انتقال داده شده و با روش ECL آشکارسازی با کمک آنتی‌بادی نشان‌دار انجام می‌گردد.