آزمایشگاه میکروب‌شناسی

آزمایشگاه میکروب‌شناسی چیست؟

آزمایشگاه با استفاده از دستگاه­ها و دستورالعمل‌های مبتنی بر قوانین بین المللی GMP، به انجام تست‌های میکروبی از جمله تست‌های هوازی، بی هوازی و قارچی می‌پردازد. همچنین این آزمایشگاه توانایی بررسی بار میکروبی و ذرات غیر زنده با استفاده از دستگاه‌ها و روش‌های روز را دارد. از دیگر تست‌های قابل انجام در این آزمایشگاه بررسی وجود یا عدم وجود اندوتوکسین باکتریایی در نمونه ­ها و مواد اولیه می‌باشد.