تست شمارش میکروبی

در این آزمایشگاه تست شمارش باکتری ها برای نمونه های جامد و مایع ارسالی انجام می گیرد.

نکته: برای انجام این تست به ml10 از محلول و یا 10 گرم مواد جامد مورد نیاز است.