آنالیز بیان ژن

در آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی با استفاده از ارزیابی بیان ژن در سطح mRNA به روش qRT-PCR، هویت سلول­ های مورد استفاده در فرآیند درمان و پزشکی بازساختی تعیین و تایید می­ گردد.

  • استخراج RNA  از سلول‌ها و بافت‌ها
  • بررسی خلوص RNA
  • ساخت cDNA
  • بررسی بیان ژن به روش کمی با استفاده از تکنیک qRT-PCR

  • نام نمونه کنترل
  • تعداد تکرار زیستی برای هر نمونه