کارشناس تجهیزات

بیوگرافی شغلی و تحصیلی

در سال 1389 پایان نامه ی کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر اساتید راهنمای خود،دکتر بیژن وثوقی وحدت از دانشکده ی مهندسی برق و دکتر حمید رضا ربیعی از دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و استاد مشاور دکتر سلمان یزدی از پژوهشگاه رویان، آزمایشگاه تشخیص طبی، اخد کرد و پس از آن ضمن تدریس دروس فنی در دانشگاه صنعتی قم، برای کار به عنوان کارشناس تجهیزات پزشکی در پژوهشگاه رویان استخدام شد.  درین مدت با اساتید دانشگاه شاهد، دکتر رسول مهدوی فر نیز پروژهای مشترک داشته و همکاری چندین ساله در تیم تجهیزات پزشکی رویان به مدیریت آقای مهندس عبداللهیان را تجربه کرده است و از سال 1400 مامور به خدمت در شرکت رویان آتی تک فارمد شده است.