مدیران مرکز

رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی

مدیر تضمین کیفیت مرکز

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

مدیر انبار GMP